top
首页通知公告
一般公共预算财政拨款支出决算表
来源:本站
 
遵义市凤凰山国家森林公园一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
          单位:元
项     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 20,234,545.40 16,694,545.40 3,540,000.00
208 社会保障和就业支出 23,519.40 23,519.40 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 23,519.40 23,519.40 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 23,519.40 23,519.40 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 823,320.00 823,320.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 823,320.00 823,320.00 0.00
2101102 事业单位医疗 823,320.00 823,320.00 0.00
213 农林水支出 18,554,864.00 15,014,864.00 3,540,000.00
21301 农业 1,695,500.00 0.00 1,695,500.00
2130104 事业运行 1,695,500.00 0.00 1,695,500.00
21302 林业 16,859,364.00 15,014,864.00 1,844,500.00
2130204 林业事业结构 15,909,364.00 15,014,864.00 894,500.00
2130207 森林资源管理 650,000.00 0.00  650000.00 
2130234 林业防灾减灾 0.00 0.00  0.00 
2130299 其他林业支出 300,000.00 0.00  300000.00 
221 住房保障支出 832,842.00 832842.00  0.00 
22102 住房改革支出 832,842.00 832842.00  0.00 
2210201 住房公积金 832,842.00 832842.00  0.00 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。